രാജാക്കാട്ടിലെ രാഷ്ടീയ നേതാക്കൾ

CPIm

VA കുഞ്ഞുമോൻ

9447 -990-4 41

ബേബി ലാൽ

 9447-836-399

എം.എം.ഹരികുട്ടൻ

9447- 473-4 17

TM കമലം

9961-108 -688

EP ശ്രീകുമാർ

9562-949-137

0 G മദനൻ

9447042-471

OG സുകുമാരൻ

 9496-227-969

CRരാജു

9446-221-353

സതി കുഞ്ഞുമോൻ

9562-987 -484

സുമ സുരേന്ദ്രൻ

9562076240

KP സുബിഷ് 

9495-316-708

കോൺഗ്രസ്

R ബാലൻ പിള്ള

9447-0 42-357

MP ജോസ്

9747-042-357

കിങ്ങിണി രാജേന്ദ്രൻ

9495-187- 001

ബെന്നി പാലക്കാടൻ

9446-134-647

മിനി ബേബി

9496-309-536

മിനി ബേബി

9605-797-837

പുഷ്പലതാ സോമൻ

9496-309-536

റെജി പനിച്ചിക്കൽ

9447-823-532

ലിജോ മുണ്ടച്ചാക്കൽ

9961-471-044

അരുൺ KS

9446-137- 374

ജോഷി കന്യകുഴിയിൽ 

9495-29-177

കേരള' കോൺഗ്രസ് (മാണി )

ഷാജിവയലിൽ

9447385-971

CPI

KP. അനിൽ

9447-987 -234

പ്രിൻസ് മാത്യു

9446-542-940

സനൽ പി.എസ്

9747- 744-401

കേരള കോൺഗ്രസ് (എസ്)

ജോണി ചെറു പറമ്പിൽ

9446-280- 613

സിന്ന വാലുമേൽക്

9446-137-964

അഗസ്റ്റ്യൻ വട്ടക്കുന്നേൽ

9447-824-490

BJP

വി.എസ്.ബിജു

947-4 44728

എം.ജി.സുഭഷ്

 9447-876-967.

K. K .വിജയൻ

9446-13 0 - 3 11

എം.വി.ശശി നെല്ലിക്കൽ

9447-434-133

സോമൻ പി .കെ 

_9744-769-074

കേരള ജനാധിപത്യ കോൺഗ്രസ്

സിബി കൊച്ചു വളളാട്ട്

9947- 883-166

രതീഷ് അത്തിക്കൂഴിയിൽ

9605785718

സിബി കൊച്ചു വളളാട്ട്

9947- 883-166

രതീഷ് അത്തിക്കൂഴിയിൽ

9605785718

ജോഷി തൈപ്പറമ്പിൽ

 9961-60-87-21

ഷിജോ കന്യാകുഴിയിൽ

9947-073-897