ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡോണേറ്റേഴ്സ് - രാജാക്കാട്

A+ve

LOGO KERALA-01.jpg

9946-4 24-500

ജോമോൻ രാജാക്കാട്

LOGO KERALA-01.jpg

8943-523-541

രവികുമാർ പറത്താനത്ത്

LOGO KERALA-01.jpg

9947-899-122

ബ്ലസൺ ജോയി

LOGO KERALA-01.jpg

 9495-219-177

ജോഷി കന്യാകുഴിയിൽ

LOGO KERALA-01.jpg

9446-746-885

അഭിലാഷ് Sw .ഫാർമസിRKD

LOGO KERALA-01.jpg

9633-426-957

നോബി മൊബൽ പാലസ്RKD

അഭിലാഷ് മൂലം കുഴിയിൽ

9446-458-456

ഹരി കേഴപ്ലാക്കൽ

9567 - 673 - 733

A- Ve

LOGO KERALA-01.jpg

9446-181-227

ബിനോയി മുളയ്ക്കൽ

LOGO KERALA-01.jpg

 9744-171-771

ടോബി ജോസ് പഞ്ഞി പറമ്പിൽ

LOGO KERALA-01.jpg

9947-654- 333

ശബരിഷ് ഹൈറേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ് RKD

LOGO KERALA-01.jpg

9747- 751-735

സുനിഷ് നടുപറമ്പിൽ

LOGO KERALA-01.jpg

9446-743- 861

ബിജു പുളി നിൽക്കും കാലായിൽ

LOGO KERALA-01.jpg

8606-276- 772

ആൽബിൻ ജോസ് വാക്കാ സിറ്റി

AB+ve

ശ്രീജിത്ത് സിജു

9567 -030-296

നെൽസൺ ജോയി വള്ളിശ്ശേരിൽ NR സിറ്റി

90672-030- 296

അനന്ദ് വിജയൻ തലപ്പള്ളിയിൽ

9747-065-110

AB -ve

അനന്ദ് വിജയൻ തലപ്പള്ളിയിൽ

9747-065-110

NIL

B+ve

LOGO KERALA-01.jpg

ഷൈൻ പാമ്പ്രയിൽ

LOGO KERALA-01.jpg

ശ്രീകുമാർ E.P

LOGO KERALA-01.jpg

ജിജി വള്ളാട്ട് -

LOGO KERALA-01.jpg

7907-180-665

എം.എം.ജോഷി മാരാംപാറയിൽ

LOGO KERALA-01.jpg

9495-430-315

ഷാജി വള്ളാട്ട്

LOGO KERALA-01.jpg

 94970-387 -602

രജ്ഞിത്ത് ഓലിയ്ക്കൽ

സിബി കൊച്ചു വളളാട്ട്

9947- 883-168

ആദർശ് പി.ഷൈൻ

9544- 678-207

സിബി കൊച്ചു വളളാട്ട്

9947- 883-168

ആദർശ് പി.ഷൈൻ

9544- 678-207

ജിൻസ് v ഫ്രൻസിസ്

9995-610-518

B -ve

ജിഷ്ണു ശശി

9526 -655-348

സാജു M.C മൂലക്കാട്ട്

 9947-633- 590

അമൽ നിരത്ത്

19645-043-073

O +ve

ജിഷ്ണു ഷാജി

9048-598-333

ബിനിഷ് K S

9562189425

സിജു രാജാക്കാട്

7034-303-071

മുരളി വള്ളാട്ട്‌ 

9562949580

ഷാജിവള്ളാട്ട്

9446-743 - 883

ബിനിഷ് ചന്ദ്രത്തിൽ

9995-166-671

കിരൺ CS ചൂഴിക്കരയൽ

9744- 105-231

O -ve

മനോജ് KR 

9495-469-568