ഓട്ടോ ടാക്സി -എൻ.ആർ സിറ്റി

രവികുമാർ

9744-168- 533

അജിവള്ളാട്ട് (ഇക്ക)

9446-743 - 883

ജിജി വളളാട്ട്

 9605 28 41 95

നിഷാന്ത് സൂപ്പർമാൻ

9656 600 536

ദി പു

8547323719

 രാജാക്കാട് - ഓട്ടോ ടാക്സ്
 മുല്ലാക്കാനം - ഓട്ടോ ടാക്സി
 രാജാക്കാട് -ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി
രാജാക്കാട് - ഏയർ-ബസ് -ടാക്സി
രാജാക്കാട് -ട്രാവൽ
രാജാക്കാട് - കാർ ടാക്സി